กริยาตามด้วย gerund


กริยาที่ต้องตามด้วย Gerund

ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจก่อนว่า Gerund คืออะไร

Gerund คือ กริยาที่เติม ing เพื่อทำหน้าที่เป็นคำนาม

ดังนั้น หน้าที่่ของ Gerund ก็จะทำหน้าที่เหมือนคำนาม

นั่นเอง แล้วทำหน้าที่อะไรได้บ้างละ มาดูกัน

1. ทำหน้าที่เป็นประธาน

2. ทำหน้าที่เป็นกรรมของบุพบท

3. ทำหน้าที่เป็นกรรมของกริยาที่ต้องการกรรม

4. ทำหน้าที่เ็ป็นส่วนสมบูรณ์ของกริยา

5. ทำหน้าที่ขยายทั้งประโยค หรือที่เรียกว่า Apposition

เป็นโครงสร้างประโยค

subject + Vt + Object (Gerund)

 

แล้วคำกริยาอะไรบ้างที่ตามด้วย v.ing (Gerund)

กริยาประเภท

ทน : tolerate , endure

ชอบ/ไม่ชอบ/คาดหวัง : prefer , dislike, detest, resent, anticipate

รังเกียจ : mind, condemn

ซาบซึง  : appreciate

สนุก : enjoy , fancy, celebrate

กลัว / เสี่ยง/ ต่อต้าน / ปฏิเสธ / พลาด / ทำความเสียหาย

dread, risk, oppose , resist , deny , miss , spoil

กล้า : sacrifice

ป้องกัน : prevent

สนับสนุน : support , favor , boast , emphasize, stress

เห็นล่วงหน้า : foresee , predict , overlook

พิจารณา / บรรยาย / พรรณนา : consider , imagine , suggest

ขอโทษ / แ้ก้ตัว / ให้อภัย : excuse , avoid , escape

ยอมรับ / อนุมัติ / ยืนยัน : admit , allow , confirm

เลื่อน / ทำให้ล่าช้า : delay , defer , postpone

จำ : recall , recognize , recollect , record

ถอน / ยกเลิก / หยุด : give up , leave off , put off

มีคุณค่า ก็ต้องเก็บรักษา เพื่อไว้ดู เพราะว่ามันสำคัญ (เทคนิคจำ)

value , keep , save , view , signify

ปฏิบัติ / กระทำ เพื่อเปรียบเทียบ ข้อแตกต่าง จะไม่ทำให้

สับสน หรือหายข้อสงสัย / คำถาม

practice , compare , contrast , confuse , question

คำกริยาอื่น ๆ

can’t stand      can’t resist      can’t bear

be used to       be accustomed to

go on                keep on

object to         think of

succeed in      be tried of

There’s no ,  it’ s no……

it’s no good , it’s no use

would you  mind…..?

Look forward to

 

 

You May Also Like