โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ


โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ

รูปแบบโครงสร้าง ประโยคภาษาอังกฤษ แบ่งออกเป็นโครงสร้างใหญ่ ๆ ได้ 3 โครงสร้าง

คือ

1. โครงสร้างประโยคที่ขยายภาคประธาน (Linking Verb)

2. โครงสร้างประโยคที่ขยายภาคแสดง (Intransitive Verb)

3. โครงสร้างประโยคที่ขยายภาคกรรม (Transitive Verb)

 

วันนี้จะมา share ในส่วนโครงสร้างประโยคแบบที่ 1 และ 2 ก่อนดังนี้

โครงสร้างประโยคที่ขยายภาคประธาน

1.Subject + V (linking verb) + Subject complement

มาดูกันว่าอะไรที่สามารถนำมาเป็น subject complement ได้

1.  คำนาม

2. คำคุณศัพท์

3. to infinitive

2. Subject + Vi + adj./ V.3/ noun/reflexive pronoun

เช่น The fruits are turning yellow.

3. subject + V.to be + clause/ to inf. (subject complement)

The problems are that most learner weak.

4. Subject + seem/appear/prove + (to be ) + adj./n

Subject + seem/appear/prove + to inf. (to be adj./V.3, to be Ving / to have V.3

เช่น          We seemed (to be) surprised at your capacity.

โครงสร้างประโยคที่ขยายภาคแสดง (Intransitive Verb)

1. Subject + Vi + Preposition + N (adverb of place)

สามารถนำ adv. of place มาวางไว้หน้าประโยคที่เป็นการเน้นได้

เช่น The success of our teaching depends on your attention.

2. Subject + Vi + to inf. (adverb of purpose)

เช่น I stopped to smoke for my mother.

3. Subject + Vi + present participle

They came running to meet us.

4. Subject + Vi + clause/phrase

เช่น I don’t care whether he approves or disapproves.

5. There + Vi + Subject + adv. complement

เช่น There went out the train from Chieng Mai.

 

 

You May Also Like