การเขียนโครงสร้าง parallel


การเขียนโครงสร้าง parallel

คำว่า parallel ในภาษาอังกฤษ หมายถึง ขนานกัน

โครงสร้าง parallel เป็นสไตล์การเขียนที่สร้างสีสรรให้กับงานเขียน ดูมีลีลาขึ้น

ดึงความสนใจผู้อ่าน ทำให้ไม่น่าเบื่อ

ลักษณะการเขียนโครงสร้าง parallel นั้นเป็นการนำกลุ่มคำ 2 คำที่มีโครงสร้างทาง

ไวยากรณ์เหมือนกัน มาเขียนขนานกันไป เช่น เป็นคำนาม คุณศัพท์ infinitive

gerund เป็นต้น

ตัวอย่าง ประโยคโครงสร้าง parallel

He like sailing , swimming and fishing

โครงสร้าง parallel สำหรับประโยคนี้ เป็นการนำ gerund มาเขียนขนานกัน

Rational thought and rational behavior rarely govern either the formation

of policy or how it operates.

ในประโยคนี้ ถือว่าเขียนผิดโครงสร้าง parallel เนื่องจาก

formation เป็นคำนาม

how it operates เป็น อนุประโยค

แก้ไขใหม่ เป็น

Rational thought and rational behavior rarely govern either the

formation or the operation of policy.

อนึ่งการเปลี่ยนรูปประโยค โดยการเปลี่ยนโครงสร้าให้เป็นโครงสร้างขนานนี้

ถ้าทำให้ความหมายของประโยคเปลี่ยนไป  ก็ไม่ควรเปลี่ยนรูปประโยค

เช่น

My year abroad taught me a lot about the way Americans earn

a living, spend their leisure time, and their attitudes about

Thai people.

จะเห็นว่า  and their attitudes เป็นคำนาม ซึ่งไม่ขนานกับ

earn a living และ spend their leisure time

ซึ่งเป็น infinitive phrase

โดยแก้ไ their attitudes about Thai people.

เป็น feel about Thai people แทน ก็จะเป็นโครงสร้างขนานที่ถูกต้อง

แต่ไม่ถูกต้องในเชิงเหตุและผล กล่าวคือ

the way Americans earn a living หรืือ

the way Americans spend their leisure time

ไม่เป็นเหตุเป็นผลกับ the way Americans feel about Thai people

ดังนั้น ให้คงรูปโครงสร้างขนาน เฉพาะสองส่วนแรกไว้ คือ … earn living

กับ spend their …… time ส่วน feel about Thai people นั้น

ให้แก้ไขโดยเขียนเป็นประโยคใหม่  จะเป็นดังนี้

My year abroad taught me a lot about the way Americans earn

a living and spend their leisure time. It also taught me a lot

about their attitudes toward Thai people.

You May Also Like