การใช้ hyphen ที่ควรรู้


การใช้ hyphen ที่ควรรู้

hyphen เป็นเครื่องหมายวรรคตอนประเภทหนึ่ง ที่ใช้ยากที่สุด เพราะว่ามันไม่มีกฎตายตัวในการใช้ที่เป็นการเฉพาะเจาะจง

ทำให้เราสับสนในการใช้ ใช้อย่างผิด ๆ ถูก ๆ แต่ถ้าเราเข้าใจการใช้ hyphen ในกรณีต่าง ๆ เป็นตัวยึดประจำแล้ว

จะไม่หลงทาง และใช้ได้อย่างถูกต้อง ได้ใจความ เรามักเห็นคนใช้ hyphen บ่อย ๆ โดยเฉพาะในกรณีเชื่อม adjective

เข้าด้วยกัน หรือที่เรียกว่า compound adjective ก่อนที่จะพูดถึงการใช้ hyphen ในกรณีนี้มาทำความเข้าใจชนิดของ compound adjective   กันก่อน ลองดูประโยคตัวอย่าง ต่อไปนี้

Deadly virus infection กับ

Large urban center

จะเห็นได้ว่า deadly กับ large กรณีนี้ adjective และ infection   กับ center เป็นคำนาม ส่วนคำที่อยู่ตรงกลางละครับ เป็นอะไร เป็น adjective เหมือนกัน และ adjective ประเภทนี้ต้องขยายคำนาม

ที่ตามมาข้างหลังรวมเป็นกลุ่มคำที่เรียกว่า compound noun

ในกรณีนี้เรียกว่า adjective ตัวแรกนั้นขยาย compound noun

ที่ว่านั่นเอง นั่นก็คือ deadly ขยาย virus infection และ large ขยาย urban center

ลองดูอีกตัวอย่างหนึ่ง   Mad cow disease กับ   Major league player

กรณีนี้เช่นเดียวกัน สองคำแรกเป็น adjective และคำที่สามคือ คำนาม

แต่ในกรณีนี้ต่างจากกรณีแรก คือ คำที่สองเป็นคำนามที่ไม่ได้รวมเป็น

compound noun กับคำนามเหมือนในกรณีแรก แต่กลับไปรวมกับ

adjective ที่อยู่ข้างหน้าแทน ซึ่งในกรณีนี้เราเรียกการรวมกันของ

adjective สองตัวแบบนี้ว่า compound adjective จะเห็นได้ว่า

mad cow ร่วมกันขยาย disease และ major league รวมกันขยาย   player

ตัวอย่างสุดท้าย

Grumpy old man   กับ Naughty little boy

โครงสร้างแบบนี้ จะแตกต่างจากสองกรณีแรก คือ adjective สองตัวที่อยู่หน้าคำนามนั้นต่างขยายคำนามคำเดียวกันโดยที่ความหมายของ   adjective แต่ละตัวนั้นไม่ได้มีผลเกี่ยวเนื่อง หรือ มีความสัมพันธ์กับ

อีกตัวหนึ่ง อย่างในกรณีนี้ grumpy กับ old ต่างขยาย man แต่ grumpy

และ  old ไม่ได้ขยายซึ่งกันและกัน เช่นเดียวกับ naughty กับ little

ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกัน

 

 

You May Also Like