เราจะใช้คำนำหน้านามอย่างไรให้ถูกต้อง


การใช้คำนำหน้านาม

วันนี้ขอกล่าวถึง การใช้คำนำหน้านาม จำพวก

some , any , no , none , compound words

  1. some any และ no ทั้งสามคำใช้ได้ทั้งนามนับได้ และนับไม่ได้

ถ้าใช้กับนามนับได้ นามนั้นต้องเป็นพหูพจน์

เช่น There isn’t any flour left in the floor.

There aren’t no cars on the road.

  1. some สามารถใช้ในประโยคคำถามได้ กรณีที่เรา

คาดหวังว่าคน ๆ นั้นจะตอบรับ “YES” หรือ ใช้เชื้อเชิญ หรือขอร้อง

เช่น Can I have some more sugar in my juice ,please?

  1. some  , none และ any ใช้เป็นสรรพนามได้ โดยไม่ต้องมีคำนามตามหลัง
  2. Compound words คือ คำที่นำ some any no มาผสมคำกัน

เช่น  someone        somebody   something

anyone           anybody       anything

no one            nobody         nothing

คำเหล่านี้ถือว่าเป็นเอกพจน์ ทั้งหมด ดังนั้นกาลที่ใช้ต้องเป็นเอกพจน์ด้วย เช่น

Is there anybody standing at the park ?

You May Also Like