สาระการใช้ comma


สาระการใช้ comma

ไม่ควรใช้ comma ในกรณีต่อไปนี้

1. ใช้กับอนุประโยคที่ทำหน้าที่ ขยาย ประธาน และเป็นส่วนสำคัญ

ของประโยคที่จะแยกออกจาก ประธาน ไม่ได้

2. ใช้ในการเชื่อมประโยค 2 ประโยค ไม่ว่าจะเป็นประโยคสั้น ๆ

ก็ตาม เช่น

Please come soon, I miss you.

A meeting has been arranged, this will be held next week.

ในประโยคแรกควรใช้เครื่องหมาย dash แทน comma

ประโยคสอง ควรใช้ semi colon แทน เพื่อแสดงความเกี่ยวข้อง

ของประโยคทั้งสอง

ดังนั้น ทั้งสองประโยคไม่ควรใช้ comma มาเชื่อมประโยค

สิ่งที่จะมาเชื่อมประโยคได้ คือ conjunction

การใช้ comma

1. เพื่อแยกกลุ่มคำนาม คำสรรพนาม คำกริยา กริยาวิเศษณ์

2. เพื่อคั่นระหว่างวลี หรือ อนุประโยค

3. เพื่อคั่นระหว่าง adj. clause , adv.clause และวลี

เพื่อบอกจังงหวะวรรคตอน ส่วนมากจะใช้ในประโยคที่มี

ข้อความยาว ๆ เช่น

when the battle ceased after four long months,

and after the gains and issues had been painfully

reckoned , the bitter truth at last because apparent.

ในประโยคที่มีวลี และอนุประโยค แต่มีใจความสั้น ไม่จำเป็น

ต้องใช้ comma เช่น

When you come back it will be finished in all the

excitement he had not noticed the time.

แต่ในบางกรณี แม้จะเป็นประโยคสั้น ๆ หากไม่้ใช้ comma

ช่วยก็อาจเกิดความสับสนได้ เช่น

From the hill beyond the village looks smaller.

ประโยคนี้ village เป็นประธานของกริยา looks ไม่ได้เป็น

กรรมของ beyond ดังนั้นการใช้ comma ข้างหลัง

beyond ช่วยให้ประโยคมีความชัดเจน เข้าใจง่าย

4. ใช้ในประโยค double sentences ที่มีข้อความยาว เพื่อคั่น

ระหว่างอนุประโยคหลักที่เชื่อมด้วย conjunction

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีประธานต่างกัน เช่น

To the north , where the land rises , gently,

an old  farmhouse stands on the site.

5. เพื่อคั่นระหว่างคำที่นำมาขยายความกับคำที่ถูกขยายความ

6. เพื่อแยกคำที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึี่่งของโครงสร้างของประโยค

แต่นำมาใส่ในประโยคไว้ในเครื่องหมายวงเล็บ รวมทั้งคำพูด

ที่ใช้พูดแทรกขึ้นมา เช่น

I think , in conclusion ,  of course, yes , no, isn’t,

please , thank you

ชื่อของคนที่กำลังพูดถึง คำอุทานที่เป็นส่วนหนึ่งของประโยค

ไม่ใช่ประโยคใหม่ที่ขึ้นต้นด้วย capital letter และ

ลงท้ายด้วยเครื่องหมาย !

คำเชื่อมประโยคที่เป็นกริยาวิเศษณ์ เช่น

however, moreover , therefore , perhaps

และวลี เช่น on the whole , even so

ซึ่งใช้แสดงความเกี่ยวข้องของประโยคที่มีต่อประโยคที่

อยู่ข้างหน้า

กรณีเหล่านี้ควรใช้ comma เพื่อให้เกิดความหมายเหมือนกับ

การใช้วงเล็บ

 

You May Also Like