เอกสารประกอบการพิจารณาเบี้ยประกันภัย


เอกสารประกอบการทำประกันภัยรถยนต์ ประเภท 1

การประกันภัยรถยนต์ ประเภท 1 นี้ เบี้ยประกันภัยบริษัทฯจะเป็นผู้พิจาณาการให้ส่วนลดกับลูกค้าแต่ละราย โดยเอกสารต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ต้องการเพื่อประกอบการพิจารณาให้ส่วนลด มี

1. สำเนากรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ฉบับล่าสุด

2. สำเนาคู่มือรถที่จดทะเบียนกับกรมการขนส่ง

3. สำเนาบัตรประชาชน

ซึ่งเอกสารทั้ง 3 รายการ บริษัทฯจะนำมาพิจาณาการให้ส่วนลดพิเศษ ประกอบกับประวัติการขับขี่ของปีที่ผ่านมา

 

ท่านใดสนใจสอบถามเบี้ยประกันภัย ติดต่อสอบถามได้ ที่่

csnbroker@gmail.com

 

โดยแนบเอกสารประกอบทั้ง 3 รายการมาด้วยเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้าที่พึงจะได้รับ

 

You May Also Like