โปรแกรมสำเร็จรูปบริหารงานประกันภัย


โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานประกันภัย

คุณสมบัติของโปรแกรม

ระบบที่ใช้จัดการ เป็นโปรแกรม micro soft office access

ความสามารถของโปรแกรม

1. ออกพรบ.รถยนต์ ได้

2. สามารถเรียกดูประวัติการขายได้

3. สามารถออกรายงานเพื่อติดตามประกันภัยหมดอาุยุล่วงหน้า

4. สามารถบันทึกกรมธรรม์ประกันภัย ภาคสมัครใจได้

5. สามารถออกใบเสนอราคาได้

 

  โปรแกรม มี เมนูหลัก ทั้งหมด 4 เมนู

    1.เมนูหลักข้อมูลทั่วไป

2.เมนูหลักระบบบันทึก

3.เมนูหลักระบบรายงาน

4.เมนูหลักAbout Me

และแต่ละเมนูหลัก จะมีเมนูย่อยอีก ดังต่อไปนี้

1.เมนูหลักข้อมูลทั่วไป มีเมนูย่อย  2 กลุ่ม คือ กลุ่ม SYSTEM และ กลุ่มข้อมูลพื้นฐาน ดังนี้

     กลุ่ม SYSTEM  จะมีเมนูเดียว คือ เมนู EXIT

EXIT สำหรับออกจากโปรแกรม

     กลุ่มข้อมูลพื้นฐาน  มี 5 เมนูย่อย ดังนี้

1.)    ข้อมูลลูกค้า

2.)    ข้อมูลตัวแทน

3.)    ข้อมูลประเภทประกันภัย

4.)    ข้อมูลเบี้ยระกันภัย

5.)    ข้อมูลประกันภัย ประเภท 1

2. เมนูหลักระบบบันทึก  มี 1 กลุ่ม คือ ระบบบันทึกกรมธรรม์

มี  4 เมนูย่อย

1.)    บันทึกพรบ.

2.)    บันทึกกรมธรรม์ภาคสมัครใจ

3.)    บันทึกกรมธรรม์อื่น ๆ

4.)    บันทึกการเคลมประกันภัย

3.เมนูหลักระบบรายงาน  แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มระบบติดตามงาน และกลุ่มระบบประวัติข้อมูล

          กลุ่มระบบติดตามงาน  มี 3 เมนูย่อย

1.)    รายงานวันกำหนด พรบ.

2.)    รายงานวันครบกำหนดประกันภัยภาคสมัครใจ

3.)    รายงานวันครบกำหนดประเภทอื่น ๆ

กลุ่มระบบประวัติข้อมูล  มี  4 เมนูย่อย

1.)    รายงาน พรบ.รถยนต์

2.)    รายงานประกันภัยรถยนต์

3.)    รายงานประกันภัยอื่น ๆ

4.)    รายงานเคลมประกันภัย

4.เมนูหลักABOUT ME  มี 1 กลุ่ม

กลุ่ม about me อธิบายรายละเอียดผู้เขียนโปรแกรม  ช่องทางการติดต่อผู้เขียนโปรแกรม และ
อธิบาย function การใช้งานโดยสังเขปว่า สามารถใช้งานอะไรได้บ้าง

 

You May Also Like