ประกันสุขภาพ


ประกันภัยสุขภาพ

หมายถึง การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองสำหรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล เนื่องจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยจากโรคภัย

โดยทั่วไปการประกันภัยสุขภาพ เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองต่อผู้เอาประกันภัย ประกันภัยในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการบาดเจ็บทางร่างกายเนื่องจาก อุบัติเหตุ หรือการเจ็บป่วย จากโรคภัย และหากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยนั้นส่งผลให้ผู้เอาประกันภัยต้องเข้ารับการ รักษาพยาบาล บริษัทประกันภัยจะเข้ามารับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลของ ผู้เอาประกันภัย

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัย ประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บทางร่างกาย และหากผลของการบาดเจ็บนั้น

การประกันภัยสุขภาพในปัจจุบัน แบ่งออกเป็น 2 กรมธรรม์ ตามประเภทของกรมธรรม์ประกันภัย คือ

ก. กรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพส่วนบุคคล

ข. กรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพกลุ่ม

ก. กรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพส่วนบุคคล ใช้สำหรับการประกันภัยเฉพาะบุคคลคนเดียว กรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพกลุ่ม ใช้สำหรับการประกันภัยกลุ่มบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้้นไป เช่น กลุ่มเจ้าหน้าที่่สำนักงาน คปภ. กลุ่มพนักงานบริษัทต่าง ๆ เป็นต้น โดยทั่วไปแล้วกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว ทั้งสองประเภท กำหนดความคุ้มครองและเอกสารแนบท้าย รวมทั้งข้อยกเว้นที่เหมือนกัน

ข.กรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพกลุ่ม ใช้สำหรับการประกันภัยกลุ่มบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ซึ่งสรุปข้อตกลงความคุ้มครองและเอกสารแนบท้าย รวมทั้งข้อยกเว้นเหมือนกับกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพส่วนบุคคลทุกประการ เพียงแต่มีผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยเข้ามาเกี่ยวข้องในเงื่อนไขทั่วไป และข้อกำหนดของกรมธรรม์ประกันภัย เนื่องจากกรมธรรม์ประกันภัยในลักษณะดังกล่าวบริษัทจะออกกรมธรรม์ประกันภัย เพียงฉบับเดียวให้ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยที่เป็นบริษัท หรือนายจ้างของผู้เอาประกันภัยเก็บไว้ โดยจะออกใบรับรองการประกันภัยพร้อมกับสรุปสาระสำคัญของกรมธรรม์ประกันภัยให้ แ่ก่สมาชิกผู้เอาประกันภัยแ่ต่ละราย

 

You May Also Like